Rodzaje wsparcia

Projekt „Spółdzielnie socjalne – biznes w partnerstwie, partnerstwo w biznesie” realizowany z działania  7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ma na celu stworzenie pięciu Grup Inicjatywnych, z których dwie utworzą spółdzielnie socjalne.
Uczestniczki i uczestnicy wezmą udział w następujących formach wsparcia:

  • Doradztwo zawodowe grupowe i indywidualne mające na celu zdiagnozowanie umiejętności, motywacji oraz nabycie postaw przedsiębiorczych, umiejętności pracy w grupie oraz pomoc w wyznaczeniu celu. Dodatkowo uczestniczki i uczestnicy zostaną uwrażliwieni na kwestie równości szans , w tym równości płci.
  • Szkolenia z zakresu tworzenia i prowadzenia spółdzielni socjalnej. W ramach zajęć każda uczestniczka i uczestnik zapozna się z podstawami marketingu, księgowości oraz kwestiami podatkowymi, prawa pracy i tworzenia umów o pracę w spółdzielczości socjalnej. Kolejnym etapem będzie nauka tworzenia biznes planów oraz wykład z zakresu dobrych praktyk w spółdzielczości socjalnej.
  • Wizyta studyjna do wybranej wzorcowej spółdzielni socjalnej na terenie kraju w celu zapoznania się z jej sposobem działania.
  •  Doradztwo na etapie tworzenia się Grup Inicjatywnych i zakładania spółdzielni socjalnej,
  • Usługi Przewodników - utworzone Grupy Inicjatywne będą mogły korzystać z usług „Przewodników” zarówno na etapie powstawania pomysłu na działalność jak również zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej.
  • Szkolenia zawodowe obejmujące zajęcia teoretyczne i praktyczne w wybranej przez Grupę Inicjatywną branży działalności.
  • Dotacje inwestycyjne w wysokości 20 000 zł na członka spółdzielni socjalnej.
  • Wsparcie pomostowe w wysokości 1400 zł miesięcznie na członka spółdzielni socjalnej, przyznawane na okres do 12 miesięcy.
Gwarantujemy zwrot kosztów dojazdu na szkolenia oraz badania lekarskie. Uczestnicy i uczestniczki otrzymają ciepłe posiłki w trakcie trwania zajęć w ramach projektu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.